Kontaktujte nás: 776890330 | onlinespanelstina@gmail.com

Individuální výuka španělštiny přes Skype    

Chcete se naučit španělsky?

Rádi se při učení zasmějete?

Chcete ušetřit čas a zvládnete to online?

Pokud jste si třikrát odpověděli ano (nebo sí), pak jste tady správně.

Cena jedné vyučovací hodiny (60 minut) je 400 Kč. V případě zájmu je možné domluvit se na zkušební půlhodině zdarma.       

Následující výčet kurzů berte jako orientační nabídku. Pokud máte jiné vzdělávací potřeby, probereme je spolu a kurz upravíme na míru.  

Všeobecná španělština

Od úrovně začátečník až pokročilý (A1 - B2)
Kurzy zaměřené na porozumění v každodenních situacích, soustředěné na rozšíření běžné slovní zásoby a základní gramatické jevy. Důraz kladen na aktivní přístup studenta a posílení jeho komunikativních schopností.

Všeobecná španělština pro začátečníky až mírně pokročilé A1-A2 

se soustředí na rozšíření základní slovní zásoby v tematických okruzích:

 • saludos y presentaciones (pozdravy a představování)
 • orientación - preguntar por una dirección, preguntar y decir la hora (orientace, ptát se na místo, mluvit o čase)
 • comer fuera (objednávání jídla v restauraci)
 • compras (nakupování)
 • describir una persona, familia, gustos (popsat osobu, mluvit o rodině, zálibách)
 • trabajo y tiempo libre (mluvit o práci a volném čase)
 • planes para el futuro (mluvit o budoucích plánech)
 • hablar de hechos pasados (mluvit o minulých událostech)

Gramatika: užití členů, rody jmen, jednotné a množné číslo jmen, stupňování přídavných jmen, vyjadřování množství, rozlišení sloves „ser“, „estar“, „hay“, tykání, vykání, přítomné časy, minulý čas jednoduchý,  předpřítomný čas, základní předložky, vyjádření přímého a nepřímého předmětu pomocí zájmen.

Po absolvování kurzu je student schopen popsat sebe a ostatní lidi, své zájmy a svou práci, denní program, zdraví. Student se domluví v běžných životních situacích, např. v restauraci, ve městě, v obchodě apod.

Všeobecná španělština pro mírně až středně pokročilé B1

 navazuje na předchozí kurz. Studenti se zabývají tématy:

 • biografías (vyprávění v minulosti)
 • aspecto físico y carácter, prendas de vestir (popsat vlastnosti a vzhled osob, oblékání)
 • gustos y aficiones (záliby)
 • salud (zdraví)
 • viajes y medios de transporte (cestování, doprava)
 • expresar soprepsa, deseos, temores... (vyjádření citů)
 • compras (nakupování)

Gramatika: použití minulých časů (předpřítomný, jednoduchý minulý, imperfecto, pluscuamperfecto), posesivní zájmena,  rozkazovací způsob, subjuntiv přítomného času.

Student je schopen popsat minulé události a situace, vysvětlit příčiny a následky nějakého jevu, popsat své budoucí plány a záměry v životě, popsat své zaměstnání, popsat, jak tráví svůj volný čas, vyjádřit nutnost či potřebu něco udělat, vyjádřit stížnost, radu, vyjádřit své názory k cestování, vyjádřit překvapení, obdiv, hodonotit kladně i negativně, popsat podrobně osoby – jejich vzhled, oblečení a charakter, vyjádřit fizickou bolest, dokázat popsat několik základních nemocí, vyjádřit sympatie, antipatie a své pocity.

Všeobecná španělština pro středně pokročilé až pokročilé B2 

navazuje na předchozí kurz. Rozšiřuje slovní zásobu předešlých témat a nabízí další:

 • salud
 • compras
 • ciudad
 • formación universitaria
 • ciencia y tecnologías
 • medio ambiente
 • prensa
 • cocina
 • cine
 • tolerancia, hombres y mujeres
Gramatika: subjuntiv přítomného a minulého času, nepřímá řeč - souslednost časová, slovesa ser, estar, haber, vyjadřování budoucnosti, předložky, souvětí: vztažné, příčinné, následkové, přípustkové, podmínkové věty, porovnávání a mnoho dalšího :)
Student je schopen popsat podrobně své pocity, zážitky, zkušenosti z oblasti zaměstnání, volného času, cestování, vyjadřovat a obhajovat svoje názory, reagovat na názory druhých, popsat svou budoucnost a podmínky, za kterých se může něco přihodit, vyprávět ucelené příhěhy v minulosti za použití všech minulých časů – vyjádřit, co se stalo dřív, co později atp. 

Konverzace

Od úrovně mírně pokročilý až po pokročilý. Hodiny koverzace vychází ze čtených textů nebo poslechů, které student shrne, vyjádří svůj názor, souhlas, nesouhlas atp.

Gramatika

 • Gramatika pro začátečníky až mírně pokročilé je určena všem, kteří potřebují získat základní znalost následujících jevů: užití členů, rody jmen, jednotné a množné číslo jmen, stupňování přídavných jmen, vyjadřování množství, rozlišení sloves „ser“, „estar“, „hay“, tykání, vykání, přítomné časy, minulý čas jednoduchý,  předpřítomný čas, základní předložky, vyjádření přímého a nepřímého předmětu pomocí zájmen a podobně. Důraz je kladen na důkladné a systematické vysvětlení a procvičení výše uvedených jevů tak, aby si je student osvojil a byl připraven je používat v každodenních situacích. Jednotlivé kapitoly jsou vysvětlovány postupně od nejjednodušších bodů ke složitějším.

 • Gramatika pro mírně až středně pokročilé je určena všem, kteří potřebují získat základní znalost následujících jevů: imperfektum, správné užití minulých časů, posesivní zájmena přízvučná a nepřízvučná,  rozkazovací způsob kladný a záporný, subjuntiv přítomného času a jeho správné užití, časové věty. Důraz je kladen na důkladné a systematické vysvětlení a procvičení výše uvedených jevů tak, aby si je student osvojil a byl připraven je používat v každodenních situacích. Jednotlivé kapitoly jsou vysvětlovány postupně od nejjednodušších bodů ke složitějším.

 • Gramatika pro středně pokročilé je určena všem, kteří potřebují získat kvalitní základní znalost následujících jevů: vyjadřování pocitů pomocí subjuntiva v přítomném čase, vedlejší věty s užitím subjuntiva, rozlišení jednoduchého a složeného budoucícho času, tvoření a užití kondicionálu, subjuntiva v imperfektu a perfektu, podmínkové věty, předminulý čas. Důraz je kladen na důkladné a systematické vysvětlení a procvičení výše uvedených jevů tak, aby si je student osvojil a byl připraven je používat v každodenních situacích. Jednotlivé kapitoly jsou vysvětlovány postupně od nejjednodušších bodů ke složitějším.

Kurz připravující k mezinárodně uznávané zkoušce DELE

 • DELE B1 (Nivel Inicial): Tento kurz je určen začátečníkům až mírně pokročilým studentům, kteří se chtějí připravit k mezinárodně uznávané zkoušce DELE (Nivel inicial). Kurz je zaměřen na všech pět částí zkoušky: porozumění čtenému textu, písemný projev, gramatika, porozumění mluveného textu, ústní projev. Student ovládá jazyk natolik, aby dokázal porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.  V gramatice si osvojí užití členů, rody jmen, jednotné a množné číslo jmen, stupňování přídavných jmen, vyjadřování množství, rozlišení sloves „ser“, „estar“, „hay“, tykání, vykání, přítomné časy, minulý čas jednoduchý,  předpřítomný čas, základní předložky, vyjádření přímého a nepřímého předmětu pomocí zájmen, imperfektum, správné užití minulých časů, posesivní zájmena přízvučná a nepřízvučná,  rozkazovací způsob kladný a záporný, subjuntiv přítomného času a jeho správné užití, časové věty.

 • Dele B2 (Nivel Intermedio): Tento kurz je určen mírně až středně pokročilým studentům, kteří se chtějí připravit k mezinárodně uznávané zkoušce DELE (Nivel Intermedio). Kurz je zaměřen na všech pět částí zkoušky: porozumění čtenému textu, písemný projev, gramatika, porozumění mluveného textu, ústní projev. Student ovládá jazyk natolik, že si dokáže poradit v běžných situacích všedního života. Gramatika je rozšířena o vyjadřování pocitů pomocí subjuntiva v přítomném čase, vedlejší věty s užitím subjuntiva, rozlišení jednoduchého a složeného budoucícho času, tvoření a užití jednoduchého a složeného kondicionálu, subjuntiva v imperfektu a perfektu, podmínkové věty, předminulý čas, užití souslednosti časové.